lockgenoten.nl gratis cam chat en dating

Algemene voorwaarden

•    Woord vooraf
Wij hebben het maken van winst niet in onze doelstellingen staan zoals vergelijkbare sites dat wel hebben. Zo maken wij bijvoorbeeld geen gebruik van programma’s die uw surfgedrag over de site volgen, delen wij uw gegevens niet met derden die niets te maken hebben met uw gegevens (zoals sponsors) en versturen wij geen louter commerciële mailings. De privacy van de chatter en profielgebruiker staat bij ons echt voorop en wij willen vooral een gratis community zijn, waar mensen zich thuis voelen en waarbij u ons kunt vertrouwen, dat er geen verborgen agenda is. Wij hopen dat u dit waardeert en u zou ons een groot plezier doen, uw vrienden ook hierop te wijzen.

•    Doel van de site
Lockgenoten.nl biedt meerderjarige bezoekers de mogelijkheid om gratis  te chatten, contact te maken met anderen en om content te delen. U kunt op Lockgenoten.nl onder andere een gratis profiel aan maken en gratis gebruik maken van de diensten van de website zoals o.a. berichten uitwisselen, contact maken met anderen, uw foto’s en video’s delen met anderen, contactadvertenties zetten en uiteraard webcam chatten. Alles op Lockgenoten.nl is gratis. Er zijn geen verborgen kosten of betaalde lidmaatschappen. Dit geldt mogelijk niet voor eventuele linken buiten het Lockgenoten.nl domein, u hoeft hier uiteraard niet naar toe te gaan. Lockgenoten.nl zelf is 100% gratis. U kunt hier dus de 7 dagen in de week, 24 uur per dag verblijven zonder ooit één cent uit te geven.

Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en de bijbehorende diensten, één en ander zoals hieronder gedefinieerd. Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Web3000. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, voor u gebruik maakt van de website en/of de bijbehorende diensten. Uw gebruik van de website en/of de bijbehorende diensten op welke wijze dan ook, impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.


Artikel 1 Definities
1.1     In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.
Lockgenoten.nl: handelend onder Web3000 BV ook wel aangeduid als Web3000 kantoorhoudende aan de J.L. van Rijweg 133, 2713HZ, Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 71225382, btw-identificatienummer NL8586.31.684.B01 verder te beschouwen als exploitant, eigenaar en beheerder van deze Website;
Gebruiker: de (vrouwelijke of mannelijke) persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Web3000 geleverde diensten en/of producten, ook wel aangeduid als U;
Gedragsregels: het geheel aan regels die U dient te volgen tijdens het bezoeken en het gebruik maken van deze website en/of de bijbehorende diensten;
Website: de website van Lockgenoten, bereikbaar via www.lockgenoten.nl alsmede alle onderliggende pagina’s;
Content: het geheel aan informatie of inhoud, waaronder inbegrepen, doch niet uitsluitend, teksten, foto’s, video’s, streaming en reacties;
Berichten: de informatie die tussen Gebruikers wordt uitgewisseld middels de berichtenfunctie van de Website;
Chatuiting: content in welke vorm dan ook die door Gebruikers uitgewisseld wordt via de chatfunctie van de Website;
Profiel: het door de Gebruiker aangemaakte profiel, waartoe de Gebruiker toegang krijgt met behulp van zijn inloggegevens;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Privacy Statement: het deel waar beschreven wordt hoe privacygevoelige gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
1.2     Verwijzingen naar 'wij', 'we', 'ons' of 'onze' zijn referenties naar Web3000.
1.3     Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen Web3000 en Gebruiker.
2.2    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een Website of dienst van Web3000.
2.3     De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden prevaleert tenzij een Europese wet of voorschrift van dwingende aard geldt.
2.4     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de onderhavige voorwaarden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de onderhavige voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de strekking van deze bepalingen

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1     Door gebruik te maken van Lockgenoten.nl en de diensten van Lockgenoten.nl aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. 
3.2     Door gebruik te maken van Lockgenoten.nl stemt de Gebruiker ermee in dat Lockgenoten.nl het recht heeft om de chat, Profielen en Profiel Berichten te controleren op handelingen, teksten, foto’s, video’s, live streams, die in strijd zijn met de Nederlandse wet en/ of onze Algemene Voorwaarden en/of onze Gedragsregels. Deze controle kan steekproefsgewijs zowel automatisch als handmatig plaatsvinden. Afhankelijk van de geconstateerde overtreding kan worden besloten tot moderatie, verwijdering, waarschuwing, kick, ban, permanente ban, of aangifte bij politie in geval van een misdrijf.

Artikel 4 Algemene Bepalingen
4.1     Gebruik van Lockgenoten.nl en de diensten die via Lockgenoten.nl aangeboden worden, staat open voor een persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en met deze Algemene Voorwaarden instemt. Wanneer Gebruiker jonger is dan 18 jaar, problemen heeft met deze Website en/of de Algemene Voorwaarden en/of de Gedragsregels, dan kan Gebruiker geen gebruik maken van deze Website en de bijbehorende diensten. Ook indien Gebruiker woonachtig is in een land waar deze Website verboden is, dan mag Gebruiker geen gebruik maken van deze Website en/of de diensten. 
4.2     De Gebruiker kan op Lockgenoten.nl een Profiel aanmaken via de registratie pagina. Het is niet toegestaan om voor iemand anders een Profiel aan te maken, uw Profiel aan derden over te dragen, een fake Profiel aan te maken of derden van uw Profiel gebruik te laten maken. 
4.3     De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor geheimhouden van de gebruikersnaam en wachtwoord die gekoppeld zijn aan zijn Profiel.
4.4     De Gebruiker is te allen tijde zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn Profiel en wat er door/ met zijn Profiel wordt gedaan op het gebied van plaatsen van Content, Berichten en Chatuitingen.
4.5     Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik van derden van zijn Profiel ongeacht de manier waarop deze toegang tot het Profiel heeft verkregen. Indien Gebruiker misbruik van het Profiel vermoedt, dient Gebruiker Web3000 daarover direct op de hoogte te brengen. 
4.6     Web3000 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of het oneigenlijke gebruik van het Profiel. 
4.7     Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot Lockgenoten.nl of een onderdeel daarvan (waaronder, maar niet uitsluitend, de database) is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Web3000 direct aangifte doen.
4.8     Web3000 is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging uw lidmaatschap te beëindigen en/of het profiel van Gebruiker te verwijderen en/ of foto’s, video’s of teksten te verwijderen, indien wij misbruik vermoeden of indien de informatie op uw Profiel niet overeenkomt met de werkelijkheid.
4.9     Web3000 te allen tijden gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van de Website aan te passen, op te schorten of te beëindigen. Web3000 kan nimmer schadeplichtig of aansprakelijk gesteld worden voor deze acties. 

Artikel 5 Gebruik van Lockgenoten.nl
5.1     Gebruiker realiseert zich en aanvaardt dat de Content die hij ter beschikking stelt via de Website of de bijbehorende diensten zichtbaar is voor en gebruikt kan worden door andere Gebruikers, tevens gaat Gebruiker ermee akkoord dat Web3000 geen invloed heeft op de naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers. 
5.2     Het is Gebruiker niet toegestaan verboden Content te plaatsen in welke vorm dan ook. Onder verboden Content wordt onder meer maar niet uitputtend het volgende verstaan:
a)        discriminerende Content inzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst;
b)        Content die kwetsend of ongepast wordt bevonden;
c)        Content die aanzet tot geweld of lastigvallen van anderen;
d)        Content die op enige wijze verband houdt met uitbuiting of misbruik van     anderen;
e)        Content die op enige wijze direct of indirect persoonlijke gegevens van derden impliceert en/of bevat;
f)        Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening, deze Algemene     Voorwaarden, de Gedragsregels, Privacy Statement en/of disclaimer;
g)        Content die misleidt en in strijd met de waarheid is;
h)        Content die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere     programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen,     onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen     toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de     Website en/of de computersystemen van Web3000 te omzeilen;
i)        Content die een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de     Website legt of de functionaliteiten van de Website en/of de aangeboden     diensten belemmert;
j)        Content die suggereert dat Gebruiker op enige wijze bij Web3000 betrokken is     en/of het waarbij Gebruiker een valse identiteit aanneemt;
k)                 Content zoals spamming, junkmail of kettingbrieven en/of waarbij direct of     indirect wachtwoorden of tot personen herleidbare informatie wordt uitgewisseld     voor commerciële of     illegale doeleinden;
l)         Content die inbreuk maakt op de rechten van Web3000 waaronder begrepen     maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking     tot de bescherming van privacy; 
m)         Content die inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder begrepen maar     niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de     bescherming van privacy;
n)         Content die gewelddadig is en/of  aanzet tot prostitutie en/of waarmee het     plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd
o)        Content die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is en/of Content die de     belangen en/of goede naam van Web3000 en/of derden op welke manier dan     ook kan schaden.
5.3     Het vastleggen van beelden en/of cam streams van Lockgenoten.nl is illegaal en kan tot strafrechtelijke vervolging leiden.
5.4     Indien Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn Intellectuele Eigendomsrechten, de rechten van Lockgenoten en bijbehorende aangeboden diensten en/of een derde, of op andere wijze onrechtmatig is, zal de Gebruiker dit onverwijld aan Lockgenoten melden, zoals omschreven in artikel 11.
5.5     Bij overtreding van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt uw profiel met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing geblokkeerd en/of het gebruik van de diensten van Lockgenoten (tijdelijk) beperkt, opgeschort of buiten gebruik gesteld.  De kosten en de tijd die gepaard gaan met het opsporen van misbruik of fraude alsmede  geleden schade en gemaakte (buitenge)rechterlijke kosten zullen op de Gebruiker verhaald worden. 
5.6     Het is Gebruiker niet toegestaan om door Web3000 geïnstalleerde of anderszins geïntegreerde technische en/of organisatorische beperkingsmaatregelen op enige wijze te saboteren of te omzeilen. 

Artikel 6 Lidmaatschap
6.1     Het lidmaatschap van Lockgenoten.nl blijft bestaan tot één van de partijen het opzegt of de website ophoudt te bestaan en kan elk moment opgezegd worden. Dit kan de Gebruiker doen door zijn Profiel te verwijderen.
6.2     Gebruiker blijft zelf eigenaar en verantwoordelijk van alles wat Gebruiker publiceert op de Website van Lockgenoten.nl, zijn data en content worden niet verkocht, niet geanalyseerd voor commerciële doeleinden en niet gebruikt voor andere doeleinden anders dan publicatie op de Website van Lockgenoten.nl.
6.3     Indien de Gebruiker een Profiel aanmaakt op Lockgenotenn.nl, dan blijft dit Profiel bestaan tot Gebruiker deze weer opzegt, ofwel dat wij deze verwijderen omdat regels of wetgeving worden geschonden ofwel dat wij door wetgeving gedwongen zijn (inactieve) Profielen te verwijderen ofwel omdat Lockgenoten.nl ophoudt te bestaan in de huidige vorm.
6.4     Door de Gebruiker ingebrachte gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld met derden of doorverkocht aan derden, tenzij Lockgenoten.nl verkocht wordt. In dat geval zal de nieuwe eigenaar van Lockgenoten.nl eveneens nieuwe eigenaar van de data worden. 
6.5     Door lid te worden van Lockgenoten.nl kan de Gebruiker gemiddeld 1 x per maand een nieuwsbrief verwachten van ons. Dit kan Gebruiker desgewenst zelf deactiveren, waardoor Gebruiker wel lid blijft, maar geen nieuwsbrief ontvangt. 
6.6     Tevens is het mogelijk dat Gebruiker notificaties ontvangt in de e-mail van nieuwe Berichten die andere leden naar Gebruiker sturen via de Website van Lockgenoten.nl. Of Gebruiker deze notificaties wil ontvangen en hoe vaak hij ze wil ontvangen, kan Gebruiker zelf instellen en wordt uitgelegd op de help pagina.
6.7     Wanneer wordt gesproken over een gratis lifetime membership betekent dit dat Gebruiker levenslang gratis lid kan blijven zolang de Website bestaat (in de huidige vorm) en in het bezit van Web3000 is, en zolang Gebruiker geen handelingen verricht die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving, de wetgeving van het land waarin Gebruiker verblijft, de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Gedragsregels.

Artikel 7 Garanties en vrijwaringen
7.1     De Gebruiker begrijpt en accepteert dat de Website uitsluitend op basis van een inspanningsverplichting beschikbaar wordt gesteld.
7.2     De Gebruiker aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis).
7.3     Web3000 garandeert niet dat de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 
7.4     Web3000 sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van de Website dan ook nadrukkelijk uit.
7.5     De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecommunicatiefaciliteiten, die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Website.
7.6      De Gebruiker begrijpt en accepteert dat de Website van Lockgenoten.nl en/of de bijbehorende diensten enkel een middel is om Gebruikers in contact te brengen met andere Gebruikers van de Website en om Content te delen. Web3000 doet dan ook geen enkele garantie met betrekking tot enig resultaat.
7.7    De Gebruiker begrijpt en accepteert dat Web3000 geen invloed uit kan oefenen op (de inhoud van) Profielen, Content in welke vorm dan ook en gedragingen van andere Gebruikers van de Website en de bijbehorende diensten, anders dan nadat zij een in artikel 11 bedoelde melding heeft ontvangen, en dat deze Profielen en Gebruikers enkel de mening van deze respectievelijke Gebruikers zelf weerspiegelt. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor enig nadeel dat wordt veroorzaakt doordat Gebruiker contact heeft (gehad), dan wel een overeenkomst heeft gesloten of andere handeling heeft verricht met een andere Gebruiker.
7.8    Gebruiker is jegens Web3000 aansprakelijk voor, en vrijwaart Web3000 volledig tegen alle vorderingen van derden, alsmede de schade en kosten die Web3000 lijdt of maakt ten gevolge van betrokkenheid van Gebruiker bij of in (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Web3000 door de Gebruiker (ii) enig handelen bij het gebruik van de Website of bijbehorende diensten of (iii) van een onrechtmatige daad gepleegd door Gebruiker. Alle door Web3000 gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door Gebruiker vergoed worden. 
7.9    De Gebruiker staat er jegens Web3000 voor in dat Gebruiker gerechtigd is om van de website van Lockgenoten.nl en de bijbehorende diensten gebruik te maken en dat Gebruiker zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden,  alle geldende wet- en regelgeving en de Gedragsregels.
7.10      De Gebruiker begrijpt en accepteert dat Web3000 geen invloed uit kan oefenen op de websites van partners en/of derden die advertenties en/of overige uitingen met betrekking tot Lockgenoten.nl en/of daarbij behorende diensten op hun website plaatsen en dat deze partners zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de inhoud en juistheid van deze uitingen.
7.11     Lockgenoten.nl bevat hyperlinks waarmee je op websites van derde partijen terecht komt. Web3000 accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1    De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat Gebruiker van de Website en de bijbehorende diensten maakt en voor alle handelingen die Gebruiker met behulp van de Website en/of de bijbehorende diensten maakt of die via zijn inloggegevens zijn verricht, waaronder maar niet uitsluitend het plaatsen van Content, Chatuitingen en Berichten in welke vorm dan ook, alsmede voor alle (gevolgen) van beslissingen en/of rechtshandelingen die Gebruiker door middel van de Website en/of de bijbehorende diensten maakt/ uitvoert en vrijwaart Web3000 van alle aanspraken van derden ter zake.
8.2     De aansprakelijkheid van Web3000 wordt uitsluitend beperkt tot een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van enige overeenkomst met Gebruiker, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Web3000, diens werknemers, vrijwilligers of door haar ingeschakelde derden en is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Web3000 ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Gebruiker aan Web3000 uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald in de zes (6) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW) in geen geval hoger dan € 300,= (ex. BTW).
8.3    “Directe schade” betekent uitsluitend:
    a. zaakschade;
    b. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de overeenkomst met Web3000.
8.4    Web3000 is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 8.3 waaronder (maar niet uitsluitend) gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met enige overeenkomst met Web3000, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker Web3000 in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.
8.5     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker  de schade binnen 62 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Web3000 meldt. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens enige overeenkomst met Web3000, op grond van onrechtmatige daad of anderszins, vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

Artikel 9 Overmacht
9.1    Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Web3000 indien sprake is van overmacht.
9.2    Onder overmacht wordt onder meer doch niet uitsluitend begrepen het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn  van de Website van Lockgenotenn.nl en/of bijhorende diensten,  afwezigheid van werknemers en/of vrijwilligers, tekortkoming van toeleveranciers of ingeschakelde derden, storingen van welke aard dan ook betreffende hardware, software, internet storingen, ddos aanvallen en/of andere telecommunicatienetwerken en/of -faciliteiten. overheidsmaatregelen, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, brand, natuurrampen, overstromingen, staking, oproer en andere onvoorziene omstandigheden. 
9.3    Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, is Web3000 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

Artikel 10 Privacy
10.1    Web3000 besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de Privacy Statement op deze website.
10.2    De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die Gebruiker gedurende het gebruik van de Website van Lockgenoten.nl en/of bijbehorende diensten verwerkt. Ook indien Gebruiker gedurende het gebruik van de Website persoonsgegevens van andere Gebruikers en/of een derde verwerkt. De Gebruiker garandeert dat deze verwerking altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving geschiedt en vrijwaart Web3000 van iedere vordering van een derde ter zake. In ieder geval zal de Gebruiker de contactgegevens van andere Gebruikers van de Website nooit gebruiken voor het versturen van mailings of andere ongewenste berichten, anders dan middels de berichtenfunctie via de Website.

Artikel 11 Klachtenafhandelingen
11.1     Web3000 beschouwt klachten als een mogelijkheid om haar diensten en de gebruikerservaring te verbeteren. Minimaal eenmaal per kwartaal worden de klachten besproken en waar mogelijk als input voor verbeterende maatregelen gebruikt. 
11.2     Indien U een klacht heeft, kunt U uw klacht via de contactpagina kenbaar maken. Een link naar het contactformulier vindt U onderaan elke pagina vinden.
11.3     Web3000 zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en U hierover schriftelijk via de e-mail berichten.

Artikel 12 Melding onrechtmatige inhoud
12.1    Web3000 is nimmer aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website en de bijbehorende diensten, met inbegrip van maar niet uitsluitend het plaatsen van Content in welke vorm dan ook. Web3000 is slechts gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten of onmiskenbaar onrechtmatige inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te maken. 
12.2    De aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website van onrechtmatige inhoud kan aan Web3000 gemeld worden schriftelijk via de contactpagina. In de melding dient in ieder geval de volgende informatie te staan:
    a. naam en contactinformatie van degene die de melding doet;
    b. een beschrijving en vindplaats van het volgens de melder onrechtmatige inhoud
    c. wat volgens de melder precies onrechtmatig is aan de gereclameerde inhoud.
    d. wanneer het gaat om inbreuk op eigendomsrechten, bewijsmiddel dat er inbreuk gemaakt wordt op (een) eigendomsrecht(en)
12.3    Web3000  behoudt zich het recht voor om de melding door te sturen aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de gereclameerde inhoud .
12.4    Web3000 behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot stopzetting van activiteit, verwijdering of blokkering van inhoud over te gaan , indien zij gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of als een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Web3000 bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland.
12.5    Web3000 zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.
12.6    Degene die de melding doet, vrijwaart Lockgenoten tegen iedere aanspraak van derden in verband met de stopzetting van activiteit, of de blokkering of verwijdering van inhoud. De vrijwaring heeft onder meer maar niet uitsluitend betrekking op alle schade en kosten die Web3000 lijdt of nog zal lijden, of dient te maken in verband met een degelijke aanspraak waaronder, maar niet uitsluitend vergoeden van kosten voor juridische bijstand.

Artikel 13 Intellectuele Eigendomsrechten
13.1    De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de bijbehorende diensten en de resultaten daarvan, waaronder in ieder geval de toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal,  berusten uitsluitend bij Web3000 en/of haar licentiegever(s), met uitzondering van de Content en Berichten die door de gebruikers worden geplaatst. Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht. 
13.2    Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, verstrekt Web3000 aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Website en bijbehorende diensten in overeenstemming en enkel voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
13.3     De Gebruiker behoudt de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content en Berichten en geeft Web3000 hiermee toestemming deze Content en Berichten op Lockgenoten.nl te publiceren en/of op Lockgenoten.nl te gebruiken en/of deze persoonsgegevens te verwerken op Lockgenoten.nl . De Gebruiker blijft dus zelf eigenaar en verantwoordelijk van alle Content en Berichten die door Gebruiker zijn geplaatst.
13.4     Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten van Web3000 of derden rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken, anders dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Web3000 daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

Artikel 14 Duur en beëindiging
14.1    De Gebruiker kan op elk moment het gebruik van de Website en de bijbehorende diensten stopzetten en zijn Profiel verwijderen.
14.2    Web3000 is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande berichtgeving de activiteiten van Gebruiker op de Website en/of de bijbehorende diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, om Profiel van  Gebruiker tijdelijk of blijvend te verwijderen alsmede Content en Berichten aan te passen of te verwijderen. Dit kan onder meer, maar niet uitsluitend optreden, indien Web3000 van mening is dat handelingen van Gebruiker in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Gedragsregels, geldige wet- of regelgeving,  of schade kan toebrengen aan Gebruiker zelf, Web3000, andere Gebruikers van Lockgenoten.nl of aan derden. Web3000 erkent geen enige aansprakelijkheid ten aanzien van de gevolgen hiervan.
14.3     Web3000 is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content in welke vorm dan ook aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.
14.4     Web3000 behoudt zich het recht voor om na beëindiging van de overeenkomst de Gebruiker niet opnieuw toegang te verlenen tot (onderdelen van) de Website Lockgenoten.nl en verdere dienstverlening te weigeren.
14.5     Web3000 verwijdert bij beëindiging het Profiel en door Gebruiker geplaatste Content en Berichten binnen een redelijke termijn. Mocht Gebruiker van mening zijn dat bepaalde Content die aan Gebruiker toebehoort niet geheel is verwijderd, dan kan Gebruiker dit aan Web3000 kenbaar maken. Indien aanvraag van Gebruiker gegrond is, zal Web3000 de gereclameerde Content alsnog binnen een redelijke termijn verwijderen. 

Artikel 15 Overige Bepalingen
15.1     Web3000 heeft het recht om zonder kennisgeving, de diensten die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is Uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze Algemene Voorwaarden geregeld na te kijken. Als  U  de Website en/of de bijbehorende diensten na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft U daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden. Indien deze wijzigingen significante veranderingen inhouden ten opzichte van Uw rechten en plichten, zal Web3000 deze wijzigingen publiceren als nieuwsbericht op Lockgenoten.nl. Indien U niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient gebruiker de Website niet meer te gebruiken, contact op te nemen met Web3000 en/of uw profiel beëindigen.
15.2     Web3000 wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Algemene Voorwaarden. 
15.3    Web3000 mag de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen en zal U daarvan in kennis stellen.
15.4     Waar onderdelen van deze Algemene Voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.
15.5     Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van Lockgenoten.nl en bijbehorende diensten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.


Zie ook ons privacy statement